Interceptor® Mouse Snap משלבת שתי טכנולוגיות מוכחות להדברת מכרסמים בפתרון אחד חזק. תחילה VM Products’ EZ Snap® Mouse, המשתמשת במדע זרימת הכוח להכוונת מכרסמים למלכודות בתחנה וכאשר המלכודות מופעלות, טכנולוגיית ה-Interceptor שולחת לך הודעה מיידית.

Interceptor® Mouse Snap משלבת שתי טכנולוגיות מוכחות להדברת מכרסמים בפתרון אחד חזק. תחילה VM Products’ EZ Snap® Mouse, המשתמשת במדע זרימת הכוח להכוונת מכרסמים למלכודות בתחנה וכאשר המלכודות מופעלות, טכנולוגיית ה-Interceptor שולחת לך הודעה מיידית.

תכונות

Interceptor Mouse משתמש בשתי מלכודות עכברים הנעולות בתוך הבסיס, תוך שימוש במנגנון נעילה ייחודי. המלכודות מונחות באופן מושלם ליישור מתג הריד והמגנט ומאפשר לכל מלכודת לשלוח את ההתרעה.

Connected Snap Trap

מתגי הריד מותקנים בתוך תושבות מאובטחות המחזיקות אותם במקום.

חומרת ה-Interceptor מותקנת בבטחה בתוך התחנה עם שני מתגי ריד לניטור שתי המלכודות שבתחנה.

שתי המלכודות מצוידות במגנטים המותקנים כבר על מוטות ההפעלה.

קו מוצרי INTERCEPTOR הוא חלק מפלטפורמה גמישה המשתמשת בטכנולוגיית חיישן שנבדקה בשטח, הבנויה ממפסק ריד (reed) ומגנט. כאשר המגנט מתנתק ממפסק הריד, הוא מיד מייצר התרעה המגיעה למערכת PestOptix מבוססת-ענן. לאחר מכן הוא שולח הודעת התרעה ו/או דוא“ל שהמלכודת הופעלה. PestOptix משתמשת בתוכנת דיווח גלובלית לאיתור בעיות מזיקים במהירות וביעילות ומראה למדבירי המזיקים היכן מתרחשת הפעילות.