Interceptor® Repeater הוא יחידה מובנית העובדת עם מכשירים סטנדרטים מסוג Repeater בהם מנגנון הלכידה מותקן בבסיס היחידה. היא מתוכננת לסייע לכם לדעת, ברמה גבוהה של סבירות, איזו פעילות התרחשה במלכודת לפני הגעתכם למקום.

Interceptor® Repeater הוא יחידה מובנית העובדת עם מכשירים סטנדרטים מסוג Repeater בהם מנגנון הלכידה מותקן בבסיס היחידה. היא מתוכננת לסייע לכם לדעת, ברמה גבוהה של סבירות, איזו פעילות התרחשה במלכודת לפני הגעתכם למקום.

תכונות

תפס חומרת ה-Interceptor מוכנס בחזית היחידה וניתן להרימו בקלות על מנת לטפל בתחנה

יחידת העיבוד של ה-Interceptor הפלסטית ממוקמת מעל לוח הדבק.

נקודת המגע שבמארז ה-Interceptor מתוכננת להיות בבסיס הרמפות המתנדנדות. כאשר העכבר נכנס מכל צד שהוא, הרמפה נוגעת בבסיס ה-Interceptor ומפעילה התרעה עם סבירות גבוהה ללכידת עכבר.

כבל ההארקה המשלים את המעגל צריך להיות מוברג לגמרי לתושבת המתכתית של הנדנדה או מוצמד באמצעות המהדק שעל התושבת המתכתית.

קו מוצרי INTERCEPTOR הוא חלק מפלטפורמה גמישה המשתמשת בטכנולוגיית חיישן שנבדקה בשטח, הבנויה ממפסק ריד (reed) ומגנט. כאשר המגנט מתנתק ממפסק הריד, הוא מיד מייצר התרעה המגיעה למערכת PestOptix מבוססת-ענן. לאחר מכן הוא שולח הודעת התרעה ו/או דוא“ל שהמלכודת הופעלה. PestOptix משתמשת בתוכנת דיווח גלובלית לאיתור בעיות מזיקים במהירות וביעילות ומראה למדבירי המזיקים היכן מתרחשת הפעילות.